Политика за защита на данните от bgQUEENS.com

„БГКУИНС“ ООД с ЕИК BG206048203, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Провадия, ул. Дунав 40, вх.Б, ет.2, ап.10, тел. 0889 822 937 , имейл: support@bgqueens.com собственик на интернет сайт bgQUEENS.com е администратор на лични данни и отговорни за цялата лична информация, която се събира и обработва от bgQUEENS.com . Чрез платформата си bgQUEENS осъществява виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи /общо потребители/ и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта bgQUEENS.com , собственост на „БГКУИНС“ ООД.

Услугите на сайта са свързани основно с осъществяване посреднически услуги между салони за красота и крайните потребители, предназначени за лица, навършили 18 години, чрез собствена платформа. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страната.

bgQUEENS.com и ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Знаем, че внимателното боравене с личната ви информация е важно за вас. Ето защо ние оценяваме вашето доверие, че bgQUEENS.com / по- долу за кратко bgQUEENS/ съвестно ще се справи с тази информация. Тази декларация за защита на данните описва как събираме и обработваме вашата лична информация на уебсайта ни bgQUEENS.com, както и устройства, продукти, услуги и приложения от bgQUEENS, които се позовават на тази политика за защита на данните.

Политиката по защита на лични данни в bgQUEENS.com е изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Какво се разбира под лични данни, администратор, обработване на лични данни и обработващ лични данни
Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 ‘’лични данни ‘’е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Лични данни са:
– имена на физическото лице;
– единен граждански номер (ЕГН);
– адрес или други данни за местонахождение;
– онлайн идентификатор (IP адрес или друго);
– генетични и биометрични данни;
– данни за здравословно състояние;
– расов или етнически произход;
– политически възгледи;
– религиозни или философски убеждения;
– членство в синдикални организации;
– данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
– данни, свързани с присъди и нарушения.

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 „администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
– обработващи лични данни

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия извършвани с лични данни или набот от данни , като записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване, чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 „обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
– надзорен орган в държава членка – за Република България това е Комисията за защита на личните данни;
– Европейски комитет по защита на данните (Комитетът).
Когато обработването се извършва от името на даден администратор, администраторът използва само обработващи лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора. В случай на общо писмено разрешение, обработващият данни винаги информира администратора за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на администратора да оспори тези промени.

Защо обработваме вашите лични данни

Основната цел за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановените функции на bgQUEENS, изброени по-горе, както и други правомощия, предвидени в нормативна уредба. Ако данните не бъдат предоставени, bgQUEENS ще е в невъзможност да изпълнява исканите административни услуги.

Принципи от които се водим и спазваме

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. bgQUEENS стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лини данни; законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, целесъобразност, точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са вашите права

При обработването на вашите лични данни имате право на:
– Информация относно обработваните ваши лични данни и достъп до събраните за вас лични данни;
– Корогоране / попълване, ако данните са неточни/ непълни по ваша инициатива или по инициатива на bgQUEENS.
– Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания
– Ограничаване на обработването на вашите лични данни от страна на bgQUEENS, при наличие на законови основания
– Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право ви позволява да получите данните си от bgQUEENS и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат
– Възражение спрямо обработването на личните ви данни, при наличие на законови за това основания
– Право на защита по съдебен ред или административен ред , в случай че правата ви са били нарушени.

Каква лична информация bgQUEENS събира от потребителите

Ние събираме и съхраняваме цялата информация, която ни предоставяте във връзка с bgQUEENS. Можете да изберете да не ни предоставяте определена информация, но това може да доведе до невъзможност да използвате много от услугите ни.

След като използвате услугите на bgQUEENS, ние автоматично получаваме и съхраняваме определена информация, например информация за вашата употреба, включително вашето взаимодействие със съдържанието и услугите, достъпни чрез bgQUEENS.com. Освен всичко друго, ние използваме така наречените „бисквитки“ и други индивидуални идентификатори и получаваме определена информация веднага щом вашият уеб браузър или устройство получи достъп до bgQUEENS.com.

За какви цели bgQUEENS обработва личната ви информация

Ние използваме вашата лична информация, за да приемаме и обработваме поръчки, да доставяме продукти и услуги, да обработваме плащания и да комуникираме с вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти.

Внедряване, отстраняване на неизправности и подобряване на услугите на bgQUEENS. Ние използваме вашата лична информация за предоставяне на функции, анализиране на производителността, отстраняване на неизправности и подобряване на използваемостта и ефективността на bgQUEENS.
В определени случаи ние сме обект на законови задължения за събиране и обработване на вашата лична информация.
Ние използваме вашата лична информация, за да комуникираме с вас по различни канали (например по телефон, имейл) относно услугите на bgQUEENS .

Ние използваме информация като вашето взаимодействие с уебсайта, съдържание или услуги на bgQUEENS, за да показваме реклами въз основа на интереси за функции, продукти и услуги, които могат да ви представляват интерес. Ние не използваме никаква информация, която ви идентифицира лично, за да показвате реклами въз основа на интереси.
Можем да поискаме вашето съгласие да обработим личните ви данни със специална цел, която ще споделим с вас. Ако сте съгласни с обработката на личните ви данни с конкретна цел, можете да оттеглите съгласието си по всяко време и ние ще спрем да обработваме вашата информация за тази цел.
Бисквитките

Ние използваме бисквитки, за да дадем възможност на нашите системи да разпознаят устройството или браузъра, които използвате, и да ви предоставим услугите на bgQUEENS.

Кога bgQUEENS споделя лична информация

Информацията за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес. Въпреки това, не е част от нашия бизнес да продаваме личната информация на нашите клиенти. Ние разкриваме лична информация само от клиенти до степента, описана в Общите условия.Например за нуждите на заявената услуга; Докато продължаваме да развиваме нашия бизнес, можем да продаваме или купуваме други компании или услуги. При такива транзакции обикновено се предава информация за клиента с частта на компанията, която ще бъде прехвърлена. Тази информация обаче все още е обект на съществуващите преди това декларации за защита на данните (освен ако това, разбира се, е случаят, когато клиентът изрично се съгласи с други разпоредби). В случай, че bgQUEENS или цялото или част от него се продаде, личната информация ще бъде споделена с купувача.

Ние разкриваме клиентски акаунти и лична информация за клиентите, ако сме задължени по закон или ако такова разкриване е необходимо за изпълнение на нашите общи условия или други споразумения или правата на bgQUEENS и правата на нашите партньори, клиенти и трети страни. Това включва обмен на данни с компании за предотвратяване и минимизиране на злоупотреби и измами с банкови карти.
Във всички останали случаи ще Ви информираме дали личната информация трябва да бъде предадена на трети страни. Това ви дава възможност да решите, че вашата информация не трябва да се споделя с третата страна.

Колко безопасна е информацията за вас

Ние вземаме предвид вашата сигурност и поверителност при разработването на нашите системи и устройства.
За да защитим сигурността на вашата информация по време на предаване, използваме софтуер за сигурни сокети (SSL). Този софтуер криптира информацията, която предавате.
Ние поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за сигурност във връзка със събирането, съхранението и разкриването на личната информация на нашите клиенти. Тези мерки за сигурност включват, че понякога ви молим да предоставите доказателство за вашата самоличност, преди да разкрием каквато и да е лична информация за вас.
Нашите устройства предлагат функции за защита, за да се предпазят от неоторизиран достъп и загуба на данни. Можете да контролирате тези функции и да ги конфигурирате според вашите нужди.

Какви опции имате

Ако имате въпроси или притеснения относно начина, по който събираме и обработваме вашата лична информация, моля, свържете се с нас, чрез контактната ни форма.
Както бе посочено по-горе, вие сте свободни да не предоставяте определена информация. В този случай обаче няма да можете да се възползвате от много от услугите на bgQUEENS.

Можете съответно да коригирате потребителския си акаунт, ако не искате да получавате имейли или други съобщения от нас. Ако не искате да получавате известия в приложението от нас, моля, коригирайте настройките си за уведомяване в приложението на вашето устройство.

Помощната функция в лентата с менюта на повечето уеб браузъри и устройства обяснява как можете да попречите на браузъра или устройството ви да приема нови бисквитки, как можете да оставите браузъра да ви известява, когато получите нова бисквитка или как го правите изключете всички бисквитки. Тъй като бисквитките ви позволяват да използвате някои от основните функции на bgQUEENS, препоръчваме ви да оставите функциите за бисквитки активирани. Ако блокирате „бисквитките“ или не ги приемете по друг начин, не можете например да използвате други функции на bgQUEENS, които изискват регистрация.

Освен това, в рамките на приложимото законодателство, имате право да поискате информация, корекция и изтриване на личните ви данни. Вие също имате право на преносимост на данните. Колко дълго съхраняваме вашата лична информация?

Ние съхраняваме вашата лична информация, за да ви позволим постоянно да използвате услугите на bgQUEENS . Ние съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в тази декларация за защита на данните или както се изисква от закона, например за данъчни и счетоводни цели. Например, ние съхраняваме прегледите на вашите поръчки, така че да можете да проверите минали използвани от вас услуги и адресите, които сте посетили (и може да повтаряте тези поръчки, ако желаете) и за да можем да подобрим релевантността на продуктите и съдържанието, което препоръчваме.
Чрез тези действия можете да ни предоставите следната информация: вашето име; Адрес и телефонен номер; Информация за плащане;; Вашата информация за местоположението; Хора, до които са изпратени покупки или хора, изброени в настройките с едно кликване (включително адреси и телефонни номера); Имейл адреси на вашите приятели и други; Съдържание на отзиви и имейли до нас; лично описание във вашия профил; Изображения и видеоклипове, съхранени във връзка с услуги на bgQUEENS; Информация и документи, свързани с идентичност и статус; Бизнес и финансова информация и др.
Автоматична информация

Примери за информация, която събираме и анализираме, включват: Адресът на интернет протокола (IP), който свързва вашия компютър и други устройства с интернет;Вход, имейл адреси, пароли,Информация за компютри, устройства , Приложения на устройства, типове и версии на браузъра, типове и версии на приставки за браузър, операционни системи и настройки на часовата зона; Местоположението на вашето устройство или компютър;
Пълният клик поток от единни локатори на ресурси (URL) към, през и от нашия уебсайт, т.е. ред на страниците на нашия уебсайт, които посещавате, включително дата и час, номер на бисквитката, продуктите и / или съдържанието, които сте гледали или това, което търсите, включително колко време отне да се създаде уебсайт, неговото неправилно изтегляне, информация за взаимодействието между страниците (например превъртане, щракване, преминаване с мишка); или; Информация от други източници например;

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове!