Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА bgQUEENS.com

Моля, прочетете внимателно тези условия и съдържанието на приложенията, преди да използвате услугите на bgQUEENS.com.

С потвърждаването на Общите условия, Потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от Приложенията към тях: нашата информация за бисквитките, нашата Политика за връщане на пари, нашата Политика за защита на лични данни (за посетители, потребители, купувачи, абонати и за търговските партньори), както и с нашите Условия и срок за заявяване на гаранция и рекламация.

С потвърждаването на което и да е от Приложенията към Общите условия, Потребителя на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.
Използвайки bgQUEENS.com, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия и от Приложенията към тях.
Моля при нарушение да ни уведомите, чрез посочения на сайта ни имейл : support@bgqueens.com

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия и Приложенията към тях използваните термини и изрази ще имат следното значение:
Администратор (на сайта) – „БГКУИНС“ ООД (ЕИК BG206048203), със седалище и адрес на управление: област Варна, община Провадия, ул. Дунав 40, вх.Б, ет.2, ап.10;

Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или бутон в сайта bgQUEENS.com.
Абонамент – възмездно и срочно ползване на пакет от услуги от Потребителя, чрез което последният получава право за достъп до услугата и съпътстващата документация за определен период.
Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на уебсайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.
Интернет сайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https:// bgQUEENS.com /;
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;
Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което продава и предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител, като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

Доставчик е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик, или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
„Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта на „БГКУИНС“ ООД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от bgQUEENS.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и „БГКУИНС“ ООД ;
„Виртуален ПОС“ е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет при използване на Карта в Режим „Он-лайн“.
Обява е публикуване на текст от потребител/ползвател, производител, доставчик и търговец на конкретни услуги, стоки, които произвежда, продава, предлага с цел продажба на трети лица при определени от него условия.

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Потребителя-купувач за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1)Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от „БГКУИНС“ ООД с ЕИК BG206048203, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Провадия, ул. Дунав 40, вх.Б, ет.2, ап.10, тел. 0889 822 937 , имейл: support@bgqueens.com на собствения си интернет сайт www. bgQUEENS.com, който то е платформа/система за партньорство, на която се продават стоки и услуги на други търговци-продавачи, които сами определят цените на услугите си. Във връзка с това за всеки продукт, продаван в онлайн магазина, се предоставя информация за това кой е търговецът, предлагащ услугата и цените на продуктите и услугите му .
bgQUEENS.com осъществява виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта bgQUEENS.com (Потребителите), собственост на „БГКУИНС“ ООД .
2) Страни по настоящия договор са „БГКУИНС“ ООД с ЕИК BG206048203, от една страна, и всеки потребител, заредил интернет сайта bgQUEENS.com.
3) Потребителят заявява, че правейки активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в bgQUEENS.com браузъра, което представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и елетронния подпис, е запознат с Общите условия и Приложенията към него за ползване на сайта и безусловно ги приема.
4) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „БГКУИНС“ ООД при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни – както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта bgQUEENS.com, така и по повод на дейността на „БГКУИНС“ ООД .
5) bgQUEENS.com гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Политика за защита на лични данни. bgQUEENS.com защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за услуга, като това задължение отпада в случай, че Потребителя е предоставил неверни данни.
6) Услугите на сайта са свързани основно с осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални потребители- купувачи за предлагане на рекламни стоки/услуги на салони за красота и са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на Потребителя.
7) Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите общи условия.
8) С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.
9) Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
10) bgQUEENS.com има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
11) БГКУИНС“ ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без изрично да уведомява за това Потребителя (освен ако промяната не променя съществено правната рамка)
12) Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.
13) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всички права запазени!
„БГКУИНС“ ООД с ЕИК BG206048203, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Провадия, ул. Дунав 40, вх.Б, ет.2, ап.10, тел. 0889 822 937, имейл: support@bgqueens.com

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УЕБ САЙТА И УСЛУГИТЕ НА bgQUEENS.com

1)ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ
Ако използвате услуга на bgQUEENS.com /по-долу наричано кратко bgQUEENS/ или ни изпратите имейли, текстови или други съобщения от вашия компютър или мобилно устройство, вие общувате с нас по електронен път. Ние ще комуникираме с вас по електронен път по различни начини, например по имейл, текстови съобщения, съобщения чрез приложение или чрез публикуване на електронни съобщения или друга комуникация на нашия уебсайт или като част от други услуги на bgQUEENS. За целите на договора вие се съгласявате, че всички съгласия, известия, публикации и друга комуникация, която ви съобщаваме по електронен път, не изискват писмена форма, освен ако задължителните законови разпоредби изискват друга форма на комуникация.
2) АВТОРСКИ ПРАВА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА
Цялото съдържание, съдържащо се или предоставено от услуга на bgQUEENS, като текст, графика, икони на бутони, изображения, аудиоклипове, цифрови изтегляния и събиране на данни, е собственост на bgQUEENS или на трети страни, които доставят или предоставят съдържание уебсайта и е защитен от българското законодателство и международен закон за авторското право и базата данни. Целият опис на съдържанието, съдържащо се в или предоставяна от услуга на bgQUEENS, е изключителна собственост на bgQUEENS и е защитен от българското и международното законодателство за авторското право и базата данни.
Нямате право, без изричното писмено съгласие на bgQUEENS.com да използвате извличане на данни, роботи или подобни програми за събиране и извличане на данни за извличане на всички основни части от услугата bgQUEENS за повторна употреба. Освен това нямате право да създавате и / или публикувате собствена база данни, която съдържа съществени части от услугата на bgQUEENS (например нашите цени и информация за продуктите) без изричното писмено съгласие на bgQUEENS.
Нямате право да използвате техники за рамка, за да прикачвате марки, лога или друга информация, защитена с авторски права на bgQUEENS (като изображения, текст, оформление на страници или форма) без изричното ни писмено съгласие. Нямате право да използвате мета-маркери или друг „скрит текст“, използвайки името на bgQUEENS, без нашето изрично писмено съгласие.
Нямате право да извършвате злоумишлени действия с Услугите на bgQUEENS . Можете да използвате Услугите на bgQUEENS само до степен, разрешена от закона.
Продуктите, които се намират на интернет страницата не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на bgQUEENS.
3) ВАШАТА СМЕТКА.
За да използвате определени услуги на bgQUEENS се нуждаете от регистрация на акаунт в bgQUEENS.com и за да имате валиден начин на плащане, свързан с него.
Ако използвате Услуга на bgQUEENS, вие носите отговорност за осигуряване на поверителността на вашия профил и парола и за ограничаване на достъпа до вашия компютър и мобилни устройства и до степента, разрешена от приложимото законодателство. Вие се съгласявате да носите отговорност за всички действия свързани с вашия акаунт или парола. Трябва да предприемете всички необходими стъпки, за да гарантирате, че вашата парола е пазена в тайна и трябва незабавно да ни информирате, ако имате притеснения, че трета страна е узнала за вашата парола или че паролата се използва неразрешено или това е вероятно. Ваша отговорност е да потвърдите, че вашата информация към нас е вярна и пълна и че ни информирате за всички предоставени в нея промени.
Нямате право да използвате Услуга на bgQUEENS: а). по начин, който може да прекъсне, повреди или по друг увреждащ начин на намеса в услугата BGQUEENS или достъпа до нея; b). с цел измама или във връзка с престъпление или незаконна дейност, или c). да предизвика тормоз, неудобство или страх.
Ние си запазваме правото да ви предоставяме услуги на уебсайта или да изтриваме акаунти на членове. Последното се отнася по-специално в случай, че нарушавате приложимото законодателство, договорните споразумения или нашите указания.
Ние се задължаваме за извършената продажба да изпращаме автоматичен имейл на клиента.
4) ПРЕГЛЕДИ, КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИЯ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ
Посетителите могат да публикуват отзиви, коментари и друго съдържание, да изпращат предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация, стига съдържанието да не е незаконно, нецензурно, обидно, заплашително, клеветническо, натрапчиво, или по друг начин по който нарушават правата на трети страни или не са разрешени и не се състоят от или съдържат софтуерни вируси, политически кампании, реклама, верижни писма, масови съобщения или каквато и да е форма на „спам“. Не трябва да използвате грешен имейл адрес, да се преструвате на друго лице или компания или по друг начин да заблуждавате относно произхода на банка или кредитна карта или друго съдържание. Запазваме си правото (без известие) за премахване или редактиране на това съдържание. Ако смятате, че вашите права на интелектуална собственост са нарушени от статия или информация в услуга на bgQUEENS, моля, уведомете ни, чрез посочения на сайта ни като попълните и изпратите съответния формуляр за уведомяване .
5) ДРУГИ ПАРТНЬОРИ
Ние също така предоставяме връзки към други лица и някои други фирми, които са наши партньори. Те са различни от bgQUEENS. Ние не носим отговорност за действията, продуктите и съдържанието на някои от тях или на която и да е трета страна.
bgQUEENS позволява на трети страни / наши партньори / да предлагат и продават своите продукти на уебсайта ни. Това може да видите на съответната страница с подробности за продукта. Въпреки, че bgQUEENS дава възможност за продажба на предлаганите услуги, bgQUEENS не е нито купувачът, нито продавачът на тези стоки и услуги от трети страни.
bgQUEENS предлага на купувачите и продавачите възможност за договаряне и приключване на продажбата. По този начин договорът, който възниква при сключване на продажбата на тези стоки и услуги от трети страни, е изключително между купувача и продавача.
bgQUEENS не е договорен партньор и следователно не поема никаква отговорност за тези правоотношения. bgQUEENS не е представител на продавача. Продавачът е отговорен за продажбата на продуктите и услугите си, като всякакви оплаквания от страна на купувача и всички други въпроси, които произтичат от договора са между купувач и продавач. Тъй като bgQUEENS се стреми да предостави на купувача сигурно пазаруване, bgQUEENS предлага освен законните и/или договорните права, също така и възможност за получаване на гаранция за стока/ услуга и възможност за рекламация. При липса на предоставена от страна на търговеца гаранция за стока/услуга, bgQUEENS се ангажира при заявяване от страна на купувача да поиска от продавача да приведе стоката/услугата в съответствие с договора за продажба виж Условия и срок за заявяване на гаранция и рекламация.

III. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

1)ОТГОВОРНОСТ НА bgQUEENS
bgQUEENS носи отговорност, доколкото причината за нанесените вреди се основава на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на bgQUEENS, негов законен представител или служител.
bgQUEENS носи отговорност да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на Потребителя следната информация: а. името или наименованието си; b. постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; c. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса; d. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него; e. данни за вписване в търговски или друг публичен регистър; f. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим; g. когато осъществява регулирана професия – информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях; ; h. друга информация, предвидена в нормативен акт.i. да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.
2) В КОИ СЛУЧАИ bgQUEENS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ:
-За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „БГКУИНС“ ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта bgQUEENS.com;
-За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя, чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
-За нарушаване на авторските и сродни права, чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени Потребители или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта, собственост на“БГКУИНС“ ООД ;
-За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
-За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „БГКУИНС“ ООД .
-Ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
-За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта bgQUEENS и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
-За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта bgQUEENS, независещи от екипа на „БГКУИНС“ ООД .
-За публикуване от купувача на неверни твърдения, които биха могли да увредят доброто име и/или бизнеса на търговеца.
-За неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които той не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Потребителя-търговец
bgQUEENS се задължава да не разкрива на трети неоправомощени лица Лимита на Устройството, нито дневния лимит на Картата, с която е извършена трансакцията на Виртуалния ПОС, в случай, че ни е станал известен, нито каквито и да било други данни за Картодържателя, Картата и сделката .
В случай, че потребителя изпадне в невъзможност по независещи от него причини да изпълнява задълженията си по договора „БГКУИНС“ ООД, като собственик на платформата не носи отговорност и не дължи неустойка.
Освен ако не е изрично посочено, bgQUEENS не е посредник, нито трета страна в отношенията между потребителите, които не са партньори и потребителите-партньори на сайта.
Услугите, които се намират на интернет страницата не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на bgQUEENS.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове без ДДС.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА bgQUEENS.com

1)ПОТРЕБИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ИЛИ САЙТ
Потребител на интернет страница или сайт е всяко физическо или юридическо лице (посетител на сайта, потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец, доставчик или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта, чрез пренасочване от друг интернет сайт, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Всеки потребител / купувач, търговец, доставчик, производител / е длъжен да направи заявка за регистрация с потребителско име и парола за да създаде профил, като за валидна заявка за регистрация се счита тази, която е потвърдена от администратора, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от регистриращия се адрес на електронна поща.
С изпращането на валидна заявка за регистрация, потребителят се съгласява „БГКУИНС“ ООД да използва следните технически средства за връзка с него: електронна поща; телефон; и име.
Потребителят има право да разглежда и след регистрация да заяви желана от него услуга обявена на сайта на bgQUEENS, чрез кликане на бутона „Плати“.
Потребителят- купувач има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, да заплати цената на заявената услуга.
В случай че Потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. В случай че Потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия и Приложенията предоставя данните, необходими за регистрация, сключване и изпълнение на договора. При регистрацията на Пoтребителя се създава потребителски акаунт.

2) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ- КУПУВАЧ
Потребителят – купувач декларира, че потвърждавайки настоящите Общи условия и техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите Потребители- търговци, възникнали в резултат на използването на сайта.
Потребителят-купувач се съгласява, че за изпълнение на заявената от него услуга и за целите на осъществяването на съответните възникнали правни отношения част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответния офериращ търговец. Такива лични данни са: Имена, Телефонен номер и E-mail адрес (когато закупуваната услуга изисква резервация), в определени случаи – Адрес (когато закупуваната услуга включва доставка на стока/услуга).
Потребителят-Купувач се съгласява и декларира, че след запознаване с Общите условия и Приложенията, в случай на воля за закупуване на стока/услуга, като Потребител използващ предоставената му електронна платформа за пазаруване от разстояние bgQUEENS.com, договорните правоотношения не са с „БГКУИНС“ ООД, а с изрично упоменато в офертата трето лице (търговец-продавач), което също е Потребител на сайта bgQUEENS.com и е промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за пазаруване от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.
Потребителят-Купувач се съгласява и декларира да извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, с авансово плащане по сметка на „БГКУИНС“ ООД. За авансово платената сума „БГКУИНС“ ООД ще изпрати на потребителя имейл, който ще съдържа потвърждение за поръчката включващ номер на продукта, име на продукта и продължителност на валидността.
Потребителят-купувач след закупуване на абонамента /пакет от услуги/ има право и задължение в едномесечен срок (30 дни) да използва услугите включени в пакета:
· В случай, че потребителя не успее да използва всички услуги включени в съответния абонамент в рамките на 30 дни, той спира да бъде валиден и съответно авансово заплатената сума остава за bgQueens.
· В случай, че Потребителя –купувач не е употребил абонамента си в рамките на първите 14 дни от покупката, има възможност да заяви искане за връщане на авансово платената от него сума.
· В случай, че е употребил абонамента си в рамките на 30 –дневния срок, той е свободен да поднови абонамента си за нови 30 дни, като закупи следващ такъв.
· Закупеният абонамент , може да бъде употребен във всеки един от обектите на съответния ни партньор, който е част от партньорската мрежа.
3) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ- ТЪРГОВЕЦ
Потребителят – търговец с регистрацията си в bgQUEENS приема и се съгласява с правото на всеки Потребител -купувач на сайта, който ползва предлаганите от търговеца услуги, да публикува в сайта bgQUEENS мнението си за качеството на предлаганите от търговеца услуги чрез отзиви, достъпни и видими в профила на търговеца в същия сайт. По същият начин търговецът има правото да публикува отговор във връзка с отзива и оценката на купувача. Потребителят- купувачът няма право да публикува отзиви с текст, който би могъл да бъде квалифицаран като дискриминиращ и/или накърняващ морала и добрите нрави. В тези случаи Администраторът има правото да заличи и/или да направи недостъпен публикувания текст. Администраторът не носи никаква отговорност за публикуване от купувача на неверни твърдения, които биха могли да увредят доброто име и/или бизнеса на търговеца.
Потребителят- търговец има правото да търси от потребителя- купувач отговорност за причинени вреди в резултат на публикувани неверни твърдения. Съгласието с тази клауза от Общите условия е непременно и задължително условие за регистрацията в сайта bgQUEENS.com, и за ползване на услугите предлагани от Администратора му, както и за сключването, чрез сайта на bgQUEENS, на всеки договор между промотиращ търговец предлагащ стоки/услуги и потенциален купувач. Последващото изразено несъгласие на Потребител на сайта с текста на тази клауза е основание за Администратора да заличи профила на Потребителя от сайта.

V. TЕХНИЧЕСКИТЕ СТЪПКИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ. ПРАВНОТО ЗНАЧЕНИЕ

1) TЕХНИЧЕСКИТЕ СТЪПКИ
Зареждайки сайта bgQUEENS.com, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните услуги/оферти, която в повечето случаи се отнася до продажба на услуга. На видно място на заглавната страница Потребителят може да се запознае, както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, така и с Общите условия и приложенията към тях, чрез използването на електронни средства.
Правейки активно действие, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта и безусловно ги приема.
В случай че Потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за регистрация, сключване и изпълнение на заявената от него услуга. При регистрацията на Пoтребителя се създава потребителски акаунт.
2) ПРАВНОТО ЗНАЧЕНИЕ
Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с потвърждаване на заявената услуга, чрез кликане на бутона ‘’Плати’’.
Потребителят-Купувач, след запознаване с Общите условия и Приложенията, се съгласява и декларира, че договорът за продажба се сключва не с „БГКУИНС“ ООД, а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е Потребител на сайта bgQUEENS промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за пазаруване от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.
След сключване на договора, Потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от „БГКУИНС“ ООД, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и Приложения, както и индивидуалните за конкретната сделка условия.
Потребителят има право в 14-дневен срок от сключване на договора да се откаже от него без да посочва причини, без да дължи обезщетение или неустойка, освен разноските съгласно разпоредбите на закона, свързани със сключване на договора.
Потребителят няма право на отказ от договора, чрез използването на електронни средства по отношение на предоставените услуги, при които стоката/услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
Потребителя –купувач заявил абонамент от платоформата на bgQueens може да употреби всяка една от услугите, включени в него, във всеки един от обектите на съответния партньор на bgQueens .
За упражняване на правото на отказ от договора, когато то е предвидено в офертата, Потребителят е длъжен преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора да изпрати до „БГКУИНС“ ООД и до конкретния търговец, с когото е сключил договора, изрично изявление в свободен текст и/или като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта bgQUEENS.com. виж тук
3) НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Авансовото заплащане на цената по договора се извършва oнлайн посредством банкова карта, чрез интегриран в bgQUEENS.com виртуален ПОС терминал от Централна кооперативна банка, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и Приложенията, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
Плащането се осъществява посредством бутон ‘’Плати’’.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. В случай на отказ от страна на Потребителя.
2. В случай на злоумишлени действия от страна на Потребителя.
3. В случай на несъгласие с промените от Потребителя в Общите условия и Приложенията към тях.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от bgQUEENS, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. bgQUEENS се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия и Приложенията , като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то bgQUEENS има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на Потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от bgQUEENS.

НАШАТА КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Нашата информация за контакт е: тел. 0889 822 937, имейл: support@bgqueens.com